WielhuveneersIn 1975 begon Wiel Huveneers als brancardier bij de Limburgse Bedevaart. Hij ontwikkelde zich snel als een ervaren en gedreven brancardier. Mede door zijn technische kennis en achtergrond werd Wiel vaak geraadpleegd als het om technische vragen en/of problemen ging. Hij werkte regelmatig in het magazijn om het onderhoud van de apparaten en materialen voor zijn rekening te nemen. Wiel volgde Lambert Heijnens op als magazijnbeheerder en trad in 1985 toe tot het bestuur van de Brancardiersvereniging. In 1993 legde Lambert Heijnens zijn functie als voorzitter neer. Wiel werd daarop benoemd tot voorzitter van de Brancardiersvereniging. In 1995 toen de Organisatie Limburgse Bedevaarten een reorganisatie doorvoerde werd Wiel benoemd tot teamleider van de afdeling Hospitaliteit. Hij koos ervoor om geen combinatie aan te gaan van zowel voorzitter van de Brancardiersvereniging als ook hoofd hospitaliteit om zich volledig aan zijn taak als voorzitter te kunnen wijden. In de zomer van 1999 onderging Wiel een hartoperatie. Tijdens zijn herstel sloeg het noodlot toe en overleed Wiel totaal onverwacht in augustus 1999. Wiel was een warme persoonlijkheid die zich betrokken voelde bij de bedevaart. Niet alleen had hij zorg voor de hulpbehoevende pelgrim maar in het bijzonder was hij begaan met het welzijn van mensen die betrokken waren bij de Brancardiersvereniging. Nooit deed iemand vergeefs beroep op Wiel. Hij stond voor iedereen klaar. Zowel medewerkers als pelgrims konden op zijn hulp rekenen. Tijdens de uitvaart en begrafenis bewezen vele medewerkers van de Limburgse Bedevaart Wiel de laatste eer. De familie stelde de opbrengst van de collectie die tijdens de uitvaartdienst werd gehouden ter beschikking aan de brancardiersvereniging. Zo ontstond het idee om een fonds op te richten. Een fonds dat zieke en oudere brancardiers en leden van de Clan NLD in de gelegenheid stelt om nog een keer tegen een gereduceerde prijs naar Lourdes te kunnen gaan. Op 17 mei 2002 werden bij de notaris de statuten van het Wiel Huveneers fonds vastgelegd. Tijdens bijeenkomsten van de brancardiers worden er vaak herinneringen uit het verleden opgehaald. Wanneer de naam van Wiel Huveneers valt tijdens zo’n bijeenkomst dan gaan de gedachten terug naar een bescheiden man, nooit op de voorgrond tredend en een voorbeeld voor ons allemaal. Hij was een vriend en collega van alle medewerkers. In onze gedachten leeft Wiel nog steeds voort.

Een donatie t.b.v. het WHF kunt u doen op rekeningnummer 66.48.92.477 
IBAN NL84INGB0664892477 Voor donaties vanuit het het buitenland: BIC INGBNL2A

 

 

Afspraken ten aanzien van aanmelding, inschrijving en deelname aan Lourdes-reizen onder subsidie van het Wiel Huveneersfonds.

1.Aanmelding:

-Kandidaten worden voorgedragen door de respectievelijke besturen van de Brancardiervereniging en de Clan des Hospitaliers Notre Dame
-Voordracht dient te geschieden vóór 1 maart van het betreffende jaar
-Het bestuur van het WHF neemt zo spoedig mogelijk een beslissing over de deelname van de kandidaten.
-Aan de besturen van de respectievelijke verenigingen wordt door het WHF medegedeeld dat de aanvraag akkoord is.
-De besturen (Br en Cl) zijn verder aanspreekpunt voor de kandidaten

2.Inschrijving

geschied door het bestuur van de betrokken vereniging in overleg met de kandidaat rechtstreeks bij het kantoor van de OLB. Hierbij dient ook het verblijf van betrokkene in Lourdes worden geregeld.

3.Betaling:

uitgangspunt is dat een eigen bijdrage wordt betaald van minimaal de medewerkerbijdrage van het betreffende bedevaartsjaar (voor 2013 € 140,-). tot een eigen bijdrage van 50% van de kosten welke een normale pelgrim voor deze reis zou moeten betalen. De bijdrage van het WHF is dus minimaal 50% van het maximaal reisbedrag -/- medewerkerbijdrage.
-Penningmeester WHF stuurt aan kandidaat een factuur voor de eigen bijdrage, tenzij Cl of Br aangeven zelf die eigen bijdrage te willen betalen; dan krijgen zij de factuur.
-Indien kandidaat in het verblijf van de Clan verblijft wordt deze eigen bijdrage overgemaakt aan de penningmeester van de Clan.
-Penningmeester WHF regelt verder financiële afhandeling met het kantoor van de OLB.
-Buiten de kandidaat, de besturen en het bureau wordt niet bekendgemaakt wie er met subsidie van het WHF deelneemt, tenzij betrokkene daar zelf mee akkoord is.

4.Deelname:

Het betreffende bestuur van de vereniging waar betrokkene lid van is heeft de taak om verder op te treden als gastheer en betrokkene zo goed mogelijk te begeleiden voor, tijdens en na het verblijf in Lourdes.

5.In die gevallen waarin het bovenstaande niet voorziet is het bestuur van het WHF aanspreekpunt.