Gebed tot de Heilige Benedictus Jozef Labre

 

O, wonderlijk voorbeeld van christelijke volmaaktheid. H. Benedictus Jozef. Vanaf het eerste gebruik van uw verstand tot aan uw dood hebt gij ongerept het kleed der onschuld bewaard. Gij hebt alles verlaten en als pelgrim trekkend door de wereld hebt gij niets anders gezocht dan lijden, ontbering en smaad. Ik, zondaar die ik ben, werp mij neer voor uw voeten en ik dank de onmetelijke goedheid van de Allerhoogste, dat Hij in u heeft willen neerleggen zulk een levendige afbeelding van zijn gekruisigde Zoon. Ik schaam mij dan ook, als ik zie, hoezeer mijn leven verschilt van het uwe. O dierbare heilige, heb medelijden met mij! Bied uw verdiensten bij de troon van de Eeuwige en verkrijg voor mij de genade dat ik uw voorbeeld mag volgen en mijn doen en laten in overeenstemming mag brengen met de geboden en leer van de goddelijke Meester; dat ik in liefde ontvlam voor zijn lijden en vernederingen en dat ik de aardse eer en genoegens veracht, zodat ik nog uit vrees voor het een, noch door verlangen naar het ander er ooit toe gebracht worde zijn heilige wetten te overtreden. Mag ik zo verdienen eens erkend en gesteld te worden onder de gezegenden van zijn Vader. Amen.

Onze Vader …

Wees gegroet …

Eer aan de Vader, de Zoon en heilige Geest …

Laat ons bidden.

God die uw belijder, Benedictus Jozef, door ijver voor de nederigheid en liefde voor de armoede op de innigste wijze aan u hebt verbonden: geef dat ons op zijn voorspraak al het aardse te verachten en altijd het hemelse te zoeken. Door Christus onze Heer. Amen.